Co to jest likwidacja?

spolkaKonieczność likwidacji działalności gospodarczej zachodzi zazwyczaj wtedy, gdy nie przynosi ona przedsiębiorcy spodziewanych zysków lub w przypadku niewypłacalności. Likwidacja w znaczeniu prawnym polega na tym, że dotychczasowy przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna lub spółka prawa handlowego nie posiadająca osobowości prawnej) przestaje być samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego prowadzonego między przedsiębiorcami.

Na czym polega przejęcie spółki?

Przejęcie, kupno spółki polega na zakupie (przeniesienie prawa własności do udziałów na rzecz osoby trzeciej).
Znajdujemy nabywcę na lub sami występujemy w roli kupującego udziały spółki, której właściciel wyraża chęć zbycia.
Kupno, przeniesienie prawa własności do udziałów następuję w formie aktu notarialnego lub poświadczenia podpisów pod umową zbycia udziałów przez notariusza.
Jeżeli zmiana zarządu nie powoduje zmiany umowy spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników nie wymaga formy aktu notarialnego. Na życzenie sprzedającego zmieniamy siedzibę spółki jak również nazwę.
Przygotowujemy wzory wszystkich niezbędnych dokumentów jak i składamy wnioski o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wyznaczamy pełnomocnika procesowego wskazanego przez zbywcę do dokonania w/w czynności.
Czuwamy nad poprawnością przekazania dokumentów statutowych i księgowych nowemu zarządowi.